Käyttöohjeet
Tekijänoikeus ja viittausohjeet

Transkriptiot, sananselitykset ja kommentaarit sisältävät XML/TEI5-tiedostot ovat vapaasti ladattavissa lisenssillä CC BY 4.0. Painetun Kalevalan kuvat ovat peräisin Doria-julkaisuarkistosta. Koko painos on ladattavissa PDF-tiedostona täältä.

Tekstinsisäinen viittaus kun viitataan yleisesti editioon: Viitattaessa Avoin Kalevala -edition osaan I: Hämäläinen et al. 2019. Viitattaessa Avoin Kalevala -edition osaan II: Hämäläinen et al. 2020.

Tekstinsisäinen viittaus kun viitataan johonkin tiettyyn osaan editiota:

ESIM. 1: viitattaessa Uuden Kalevalan esipuheen kommentaariin: Hämäläinen ja Saarelainen 2019: UK, kommentaari 2 [kommentaarin numero].

ESIM. 2: viitattaessa runon 4 säeviitteisiin: Hämäläinen 2019: runo 4, säeviite 1.

ESIM. 3: viitattaessa runon kommentaariin: Sykäri 2019: runo 11, Säkeet 1−2 / Runon alkuformula [kommentaarin otsikko]

Tekstinsisäinen viittaus kun viitataan sananselityksiin: ks. runo 1, säe 4, laulamahan.

Lähteissä: Hämäläinen, Niina, Holopainen, Reeta, Luhtala, Marika, Saarelainen, Juhana ja Sykäri, Venla 2019: Avoin Kalevala. Kansalliseepoksen digitaalinen, kriittinen editio. Osa I. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. ISSN 2490-1318. http://kalevala.finlit.fi

Hämäläinen, Niina, Luhtala, Marika, Saarelainen, Juhana ja Sykäri, Venla 2020: Avoin Kalevala. Kansalliseepoksen digitaalinen, kriittinen editio. Osa II. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. ISSN 2490-1318. http://kalevala.finlit.fi

Tutkimusryhmän jäsenien työt on eritelty kohdassa Esittely -> Edition eri osat.

Editiossa käytetyt lyhenteet
 • AK = Alku-Kalevala
 • ALFE 1 = Atlas Linguarum Fennicarum : Itämerensuomalainen kielikartasto
 • K = Kantele-vihko
 • KKS = Karjalan kielen sanakirja
 • Kntr. = Kanteletar
 • LK = Lyhennetty Kalevala, Koulu-Kalevala
 • Lna = Lönnrotiana-kokoelma
 • NES = Nykysuomen etymologinen sanakirja
 • SKS = Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • SKVR = Suomen Kansan Vanhat Runot -> viittaus SKVR I1 208 = I1 208
 • SMS = Suomen murteiden sanakirja
 • SPK = Suomalainen paikannimikirja
 • SSA1 = Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1
 • SSA2 = Suomen sanojen alkuperä: Etymologinen sanakirja. 2
 • SSA3 = Suomen sanojen alkuperä: Etymologinen sanakirja. 3
 • UK = Uusi Kalevala
 • VISK = Iso suomen kielioppi, verkkoversio
 • VK = Vanha Kalevala
 • VKL = Välilehditetty Kalevala
 • VT = Elias Lönnrot. Valitut teokset
Runot ja esipuheet

Runoihin sekä Vanhan ja Uuden Kalevalan esipuheisiin pääsee etusivulla oikealla näkyvästä kokoelmalistauksesta. Otsikoita klikkaamalla saa esiin kokoelman sisällön. Runoihin pääsee myös yläpalkin linkistä RUNOT. Kokoelmien otsikot näkyvät listana vasemmalla. Kokoelmien sisältö avautuu oikealle klikkaamalla otsikoita. Esipuheisiin pääsee etusivun lisäksi yläpalkin linkistä KALEVALAN ESIPUHE, jossa on lisäksi taustoittavaa tietoa.

Runo- ja esipuhenäkymä on kolmisarakkeinen.

Vasemmassa sarakkeessa on Kalevalan 1849 ensimmäinen painos ja keskimmäisessä sarakkeessa transkriptio. Oikea sarake on varattu vaihtuvalle sisällölle: siihen saa näkyville runon/esipuheen käsikirjoituskuvat ja kommentaarit. Painetun Kalevalan kuvat ja transkriptio juoksevat rinnakkain. Sivuilla eteen- ja taaksepäin pääsee siirtymään transkription päällä olevilla nuolinäppäimillä. Kuvia voi suurentaa hiiren vasemman painikkeen kaksoisnapautuksella ja siirtää pitämällä vasenta painiketta pohjassa ja liu'uttamalla osoitinta. Kolmisarakenäkymän alapuolella olevilla nuolilla pääsee siirtymään runosta/esipuheesta toiseen.

Sananselitykset: kaikissa runoissa ja molemmissa esipuheissa saa näkyville sananselitykset ruksittamalla keskimmäisen sarakkeen transkription päältä kohta SANANSELITYKSET. Selitetyt sanat on maalattu. Selityksen saa esille viemällä hiiren osoittimen maalatun sanan kohdalle. Niissä sanoissa, joissa on lyhyen selityksen lisäksi laajempi kommentaari, on selityslaatikossa näkyvillä linkki KATSO LISÄÄ. Linkin klikkaaminen avaa kommentaarin kolmanteen sarakkeeseen.

Kommentaarit: Laajempia kommentaareja on molemmissa esipuheissa sekä runoissa 1–5, 11 ja 12. Kommentoidut jaksot saa näkyville ruksittamalla transkription päällä olevan kohdan KOMMENTAARIT. Kommentoitujen jaksojen alkurivin osoittaa esipuheissa yläindeksinumero, runoissa yläindeksitähti. Kommentaariteksti avautuu kolmanteen sarakkeeseen tätä klikkaamalla. Otsikko osoittaa, mitä säkeitä kommentaari koskee. Kommentaarit on osoitettu esipuheissa numeroinnilla sen takia, että niissä ei ole mahdollista osoittaa otsikkotasolla, mitä rivejä kommentaari koskee.

Väinö Kaukosen säeviitteet: neljännessä runossa on transkription päällä kohta SÄEVIITTEET, jonka valitsemalla saa näkyville Väinö Kaukosen säeviitteet. Kunkin säkeen alkuun tulee näkyville yläindeksinumero, jota klikkaamalla saa auki viitteen kolmannessa sarakkeessa. Kussakin viitteessä on yläindeksiä vastaava numero, Kaukosen viite sekä sen alla Niina Hämäläisen kommentaari viitteeseen.

Kolmannen sarakkeen päällä olevista kahdesta painikkeesta KÄSIKIRJOITUS avaa Kalevalan käsikirjoituksen faksimilekuvat sarakkeeseen. TEI tallentaa runon/esipuheen XML/TEI5 tiedoston, joka sisältää transkription, sananselitykset ja kommentaarisisällön.

Hakutoiminnot

Vapaatekstihaku (yläpaneelin oikeassa laidassa) kattaa transkriptiot, niiden kommentaarit sekä verkkojulkaisun tietosivut. Katkaisumerkki on * (tähti). Täsmällisiä ilmauksia voi hakea käyttämällä lainausmerkkejä. Ilman lainausmerkkejä haku palauttaa tulokset, joissa esiintyy mikä tahansa haetuista sanoista. AND-haun tekeminen onnistuu käyttämällä sulkeita ja sanaa AND. Katkaisumerkkiä voi käyttää myös yhdistelmähauissa. Sumeaa hakua voi käyttää kirjoittamalla haettavan termin perään merkin ~. Vaihtelun asteen voi määrittää lisäämällä merkin perään numeron (esim. ~2).

hakutermi* hakutulos alkaa hakutermillä
*hakutermi hakutulos päättyy hakutermiin
*hakutermi* hakutermi esiintyy hakutuloksen keskellä
\"hakutermi1 hakutermi2\" hakutermit esiintyvät peräkkäin haetussa muodossa
hakutermi1 hakutermi2 jokin hakutermeistä esiintyy hakutuloksessa
(hakutermi1 AND hakutermi2) kaikki hakutermit esiintyvät hakutuloksessa
hakutermi~ sumea haku; hakutermi sekä tulokset, jotka eroavat hakutermistä yhdellä tai useammalla merkillä (vaihtelun aste: ~ ja numero; esim. hakutermi~1: hakutermi ja tulokset, jotka eroavat hakutermistä yhdellä merkillä)

Vapaatekstihaun hakutulossivu listaa kunkin runon (esipuheen), josta haetut termit löytyvät), ja hakutulosten määrän. Tulokset saa näkyviin painamalla "hakutulokset"-painiketta. Hakutulokset on järjestetty kenttien mukaan: runoteksti (esipuheen teksti), kommentaarit, tietosivut. Sivun vasemmassa laidassa näkyvillä linkeillä voi rajata hakutulosta. Hakutulokset voi viedä tulostettavaan tekstitiedostoon oikean yläkulman "Lataa hakutulokset"-painikkeella.

Esimerkiksi Kalevalan henkilöhahmoja voi hakea monella eri tavalla. Hakutermi Lemminkäinen palauttaa tulokset, joissa nimi Lemminkäinen esiintyy perusmuodossa. Katkaisumerkkihaku Lemmink* palauttaa myös nimen taivutusmuodot. Sumea haku Lemminkäinen~1 näyttää tulokset, jotka eroavat nimen perusmuodosta korkeintaan yhdellä merkillä. Sumea haku Lemminkäinen~ (ilman vaihtelun astetta määrittävää numeroa) puolestaan palauttaa tuloksia, jotka poikkeavat nimen perusmuodosta miten monella merkillä tahansa.

Palaute

Palautetta voi lähettää:

Julkaisun sisältöön liittyvät asiat: Niina Hämäläinen, niina.hamalainen@kalevalaseura.fi

Julkaisun käytettävyyteen liittyvät asiat: Maria Niku, maria.niku@finlit.fi